โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประชุมฝ่ายงานที่รับผิดชอบการประเมินผลการให้บริการการแต่ละฝ่าย


ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ รองผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประชุมฝ่ายงานที่รับผิดชอบการประเมินผลการให้บริการการแต่ละฝ่าย วันจันทร์ที่ 2 เมษายน เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง


รูปภาพจากอัลบัม : สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประชุมฝ่ายงานที่รับผิดชอบการประเมินผลการให้บริการการแต่ละฝ่าย