หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม Tech Startup Club หัวข้อ Pitching Perfect

กิจกรรม Tech Startup Club หัวข้อ Pitching Perfect


อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม Tech Startup Club หัวข้อ "Pitching Perfect การนำเสนออย่างมืออาชีพ" สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ร่วมกับ สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดกิจกรรม Tech Startup Club หัวข้อ Pitching Perfect การนำเสนออย่างมืออาชีพ โดยมีอาจารย์และนักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟัง เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

การป้องกันการเรียกค่าไถ่ฐานข่อมูลจากอาชญากรไซเบอร์ Ransomware ในบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมสำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2563
โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล หลักสูตรสำหรับนักศึกษา การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Word เพื่อการทำงานฯ รุ่นที่ 2
การนำงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ขึ้น Dspace และ Google Scholar
ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานตรวจสอบภายใน
อบรมการสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom หลักสูตรสำหรับอาจารย์
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2/2561
สระเกล้าดำหัว ผู้บริหารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ