โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


กิจกรรม Tech Startup Club หัวข้อ Pitching Perfect


อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม Tech Startup Club หัวข้อ "Pitching Perfect การนำเสนออย่างมืออาชีพ" สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ร่วมกับ สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดกิจกรรม Tech Startup Club หัวข้อ Pitching Perfect การนำเสนออย่างมืออาชีพ โดยมีอาจารย์และนักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟัง เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : กิจกรรม Tech Startup Club หัวข้อ Pitching Perfect