โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อบรมการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการทำงาน


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษา หัวข้อ 
การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการทำงาน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 26072 วิทยากรโดย นายธีระพงษ์ ใจคำมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
รักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ


รูปภาพจากอัลบัม : อบรมการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการทำงาน