หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / อบรมการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการทำงาน

อบรมการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการทำงาน


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษา หัวข้อ 
การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการทำงาน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 26072 วิทยากรโดย นายธีระพงษ์ ใจคำมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
รักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

การป้องกันการเรียกค่าไถ่ฐานข่อมูลจากอาชญากรไซเบอร์ Ransomware ในบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมสำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2563
โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล หลักสูตรสำหรับนักศึกษา การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Word เพื่อการทำงานฯ รุ่นที่ 2
การนำงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ขึ้น Dspace และ Google Scholar
ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานตรวจสอบภายใน
อบรมการสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom หลักสูตรสำหรับอาจารย์
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2/2561
สระเกล้าดำหัว ผู้บริหารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ