สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5934

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559


workshop Computer courses for the year 2016 at INC 21 Computer Laboratory, 2nd floor, Information Technology Building Digital Bureau for Education Chiang Mai Rajabhat University 

 

Apply for a computer training course

    QQPulsa