โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559


การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 21 ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 

สมัครหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์