โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


ประกาศงดให้บริการในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2558


สำนักหอสมุดงดให้บริการระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. และเปิดทำการในเวลา 16.30-20.00 น. เนื่องด้วยสำนักหอสมุดได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ขออภัยในความไม่สะดวก