โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อบรมการสร้างเว็บไซต์องค์การด้วย WordPress


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษา หัวข้อ การสร้างเว็บไซต์องค์การด้วย WordPress โดยมี อาจารย์ ดร. กัลยา ใจรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลฯ กล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 วิทยากรโดย นายบัณฑิต นันทะเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์


รูปภาพจากอัลบัม : อบรมการสร้างเว็บไซต์องค์การด้วย WordPress