โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


ร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานการจัดการความรู้ KM ซึ่งสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้นำเสนอผลงานภายใต้ชื่อ "Digital Innovation"


อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา นำทีมผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานการจัดการความรู้ KM ซึ่งสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้นำเสนอผลงานภายใต้ชื่อ "Digital Innovation" ตัวแบบระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอัตโนมัติ สำหรับห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบ Line โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่พิธีเปิด ณ ศาลาร่มโพธิ์ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น.


รูปภาพจากอัลบัม : ร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานการจัดการความรู้ KM ซึ่งสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้นำเสนอผลงานภายใต้ชื่อ "Digital Innovation"