โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


ประกาศ เลื่อนกำหนดการอบรม หลักสูตร Introduction to Big Data Analytics (การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ระดับเบื้องต้น)