โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙


การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น ๓
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

คลิกดูภาพทั้งหมด


รูปภาพจากอัลบัม : ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙