ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพประกอบ SDgs
การป้องกันการเรียกค่าไถ่ฐานข่อมูลจากอาชญากรไซเบอร์ Ransomware ในบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมสำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2563
โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล หลักสูตรสำหรับนักศึกษา การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Word เพื่อการทำงานฯ รุ่นที่ 2
การนำงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ขึ้น Dspace และ Google Scholar
ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานตรวจสอบภายใน
อบรมการสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom หลักสูตรสำหรับอาจารย์
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2/2561
สระเกล้าดำหัว ผู้บริหารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ
อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา รับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปี 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในโครงการ Oracle Excellence Academic Workshop 2018 หลักสูตร Oracle Database 12c Administration Essentials and Application Developmen
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประชุมฝ่ายงานที่รับผิดชอบการประเมินผลการให้บริการการแต่ละฝ่าย
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 5/2561
ประกวดออกแบบสื่อ Infographic หัวข้อดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Dell EMC VxRail
ประชุมบุคลากรประจำสำนักดิจิทัล
การอบรม ระเบียบการเบิกจ่ายที่ผู้ปฏิบัติงานควรรู้
มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561
"วันราชภัฏ" 14 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการอบรม เรื่อง "การขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น"
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 4/2560
กิจกรรม Tech Startup Club หัวข้อ Pitching Perfect
ถ่ายทอดสด พิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรือชนะคลื่น ประจำปี 2560
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก ครั้งที่ 1/2560
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 3/2560
ประชุมประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 6/2560
อบรม การใช้งานระบบสารสนเทศบุคลากรของมหาวิทยาลัย (E-Personal)
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนเพื่อการประกันคุณภาพ (Plan for QA)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (it Exit-Exam) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2560
ร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานการจัดการความรู้ KM ซึ่งสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้นำเสนอผลงานภายใต้ชื่อ "Digital Innovation"
อบรม : Introduction to Big Data Analytics (การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ระดับเบื้องต้น)
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2/2560
โครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานสนับสนุน
กิจกรรม Tech Startup Club หัวข้อ Digital Marketing
วิทยาลัยการอาชีพฝาง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศึกษาดูงาน
อบรม : iOS Application Development ขั้นพื้นฐาน
ทำบุญสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปี 2560
จัดกิจกรรมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2560
ประชุมบุคลากร สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
โครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน
อบรมการใช้งานโปรแกรม Dspace และ Google Scholar เพื่อใช้ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย และบทความวิชาการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
อบรม :Android Programming ขั้นประยุกต์ใช้งานจริง
อบรม :การสร้างงาน Animation ด้วยโปรแกรม Adobe Animate CC และAdobe Experience Design CC
อบรม-การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเทคนิค Predictive Modeling
อบรม iOS Application Development ขั้นพื้นฐาน
ประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา
อบรม Business Analytic การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ
อบรม : การใช้งานโปรแกรม AMOS เพื่อการวิจัย วิทยากร
อบรม : Advanced Microsoft Excel 2013 Function and Database
อบรม-Fundamentals Microsoft Excel 2013
อบรม-PHP using MySQL Database for Web Development
โครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน
สร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom สำหรับอาจารย์
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 1/2560
อบรม : การสร้างและออกแบบ Infographic
อบรมการใช้งานโปรแกรม SPSS เพื่อการวิจัย
ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองฯ 2560
NDX-Northern Digital Expo 2017
ประกาศ เลื่อนกำหนดการอบรม หลักสูตร Introduction to Big Data Analytics (การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ระดับเบื้องต้น)
อบรม : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ ยกระดับคุณภาพการบริการขององค์กรท้องถิ่น
Interlink Campus Tour 2017
อบรม-การประยุกต์ใช้ Microsoft Word ในการทำงาน
อบรม-การออกแบบกราฟิก-สิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Illustrator/Photoshop
อบรมการจัดการข้อมูลด้วย Microsoft Excel
อบรม-การลงโปรแกรมและการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC Maintenance)
อบรม-การใช้งาน Office365 และการบริหารจัดการเอกสารออนไลน์
อบรม-การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Premiere Pro
อบรม Arduino สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
อบรมการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการดูแลพื้นฐาน
อบรม-การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
อบรม-การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการทำงาน
อบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานฯ
จัดทำห้องสมุด ศกร.ตชด. แม่เหลอ-วาทู
กิจกรรมการเปิด Tech Startup Club
โครงการกีฬาราชภัฏใส่ใจสุขภาพ
พิธีบรรพชาอุปสมบท และบวชเนกขัมมะ ถวายเป็นพระราชกุศล
CMRU Online Learning โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2560
ร.ร.หมู่บ้านสหกรณ์2 โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ฯ
ร.ร.บ้านแม่ตะไคร้ โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ฯ
อบรม-การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย WordPress
ประชุมสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
อบรม-การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูป
อบรม-การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla
พิธีลงนามความร่วมมือลงทุนติดตั้งอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Access Points)
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ครั้งที่ 7/2559
รับฟังผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน
อบรมการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการทำงาน
อบรมการสร้างเว็บไซต์องค์การด้วย WordPress
เรือชนะคลื่น 2559
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบประกาศนียบัตร
การประชุมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ
ปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาชีพครู รหัส 59
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน IT Exit-Exam
ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “ร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อปวงชนชาวไทย”
ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากร
อบรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับ Admin หน่วยงาน
อบรมเชิงปฏิบัติการ Mobile Application
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 5/2559
ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศยกเลิก หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 4/2559
ภาพการอบรมหลักสูตร การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP & MySQL เบิ้องต้น
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าศึกษาดูงาน
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 3/2559
ดำหัวผู้บริหารสำนักฯ
สระเกล้าดำหัวอธิการบดี 2559
ภาพการอบรม หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Excel 2013 เบื้องต้น
ภาพการอบรมหลักสูตรการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Premiere Pro
ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559
อบรมใช้งานระบบ CMRU LMS
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
บริการห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการสอบ Placement Test โปรแกรม Tell Me More Online
อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น (ระยะที่ 2)
บริการห้องคอมพิวเตอร์เพื่อรับรายงานตัวนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2559
สำรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๘ “พิงคนครเกมส์”
ถ่ายทอดสด พิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อบรมระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬา
ฝ่ายประมวลผลกีฬา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 28
อบรม การใช้งานระบบ CMRU LMS (สำหรับผู้เรียน)
14 กุมภาพันธ์ “วันราชภัฏ วันแห่งเกียรติยศ”
การนำเสนอระบบเครือข่ายสมัยใหม่ CISCO Internet of Things
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2559
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา นำสิ่งของและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเตรียมรับเสด็จ
มอบของขวัญหน่วยงาน สวัสดีปีใหม่ 2559
ขอเชิญชวนนักศึกษา ชาวราชภัฏเชียงใหม่ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ร่วมกับสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
อ.อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ร่วมสนับสนุนการปั่นจักรยานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC11 และ INC12 เพื่อใช้ในการสอบ Pre-test Tell me more ช่วงที่ 2
อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ นพบุรีศรีนครพิงค์
พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทุน ผ่านระบบ Video conference ไปยัง มหาวิทยาลัย October 6 ประเทศอียิปต์
บุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
การนำเสนอโครงการ Oracle Academic และ Oracle Campus Wide
ภาพบรรยากาศ การเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ การบริการเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศ" ภายใต้กิจกรรมเวทีการจัดการความรู้ (KM)
บุคลากรสำนักดิจิทัลฯ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประมวลผลกีฬา
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ร่วมกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล 9,999 กอง เพื่อสมทบทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ร่วมกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง
ประกาศงดให้บริการในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2558
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559