กิจกรรม ข่าวสาร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
MENU

งานนวัตกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้

หน่วยการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์

          บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning และเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ แก่นักศึกษา อาจารย์ และชุมชน โดยให้บริการดังนี้

1.    บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ CMRU Moodle LMS
2.    ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย
3.    อบรมการใช้งานระบบการเรียนการสอน CMRU Moodle LMS แก่นักศึกษา และอาจารย์
4.    อบรมการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์   แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป

เว็บไซต์งานการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์

          ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรม ของงานการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รวบรวมเว็บไซต์ e-Learning รายวิชาต่างๆ ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และให้บริการดาวน์โหลด CMRU PowerPoint Template เพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงานและสร้าง สื่อการเรียนการสอน สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ได้ที่ www.lms.cmru.ac.th  

การเข้าใช้ระบบ CMRU Moodle LMS

         CMRU Moodle LMS เป็นระบบการเรียนการสอนออนไลน์ โดยมีอาจารย์ร่วมพัฒนารายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยในรูปแบบ e-Learning ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิก เพื่อเข้าใช้งานระบบได้ที่ http://www.moodle.cmru.ac.th/

บริการ CMRU PowerPoint Template 

        เพื่อสนับสนุนการสร้างสื่อการเรียนการสอนและการนำเสนองาน หน่วยการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์จึงผลิต CMRU PowerPoint Template ให้บริการดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ www.lms.cmru.ac.th 

ติดต่อสอบถามและขอใช้บริการ : หน่วยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 053-88-5931 , 5934