กิจกรรม ข่าวสาร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
MENU

หน่วยดูแลและบำรุงระบบคอมพิวเตอร์

หน่วยดูแลและบำรุงระบบคอมพิวเตอร์

ให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ซึ่งมีบริการดังต่อไปนี้

1.    บริการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล    และหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
2.    ติดตั้งระบบปฏิบัติการ (Microsoft Windows)    และโปรแกรมสำนักงาน (Microsoft Office) ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
3.    บริการตรวจเช็คและแก้ไขไวรัสเบื้องต้น
4.    บริการกู้ข้อมูลจาก Flash drive เบื้องต้น
5.    ให้คำปรึกษาปัญหาคอมพิวเตอร์ และ Smart Phone

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

1.    แสดงบัตรประจำตัวก่อนใช้บริการ โดยที่ นักศึกษา : แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา
   อาจารย์และบุคลากร : แสดงบัตรข้าราชการ บัตรพนักงานหรือบัตรประจำตัวประชาชน
2.    รับใบแจ้งซ่อมจากเจ้าหน้าที่เพื่อนำมารับเครื่องคืนในภายหลัง
3.    ตรวจสอบสถานะ การซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้จากเว็บไซต์ www.csc.cmru.ac.th
4.    นำใบแจ้งซ่อมมารับเครื่องคอมพิวเตอร์คืน

หมายเหตุ
- ห้ามนำบัตรที่ไม่ใช่ของตนเองมาใช้บริการ
- นักศึกษาสามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์
  ส่วนบุคคล มาใช้บริการ 1 คนต่อ 1 เครื่อง
  เท่านั้น

ติดต่อสอบถามและขอใช้บริการ
: หน่วยดูแลและบำรุงระบบคอมพิวเตอร์
ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-5388-5925-6
เบอร์ภายใน 5925-6
เว็บไซต์ : http://www.csc.cmru.ac.th/