กิจกรรม ข่าวสาร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
MENU

หน่วยบริหารและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หน่วยบริหารและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีการให้บริการดังนี้

1. บริการระบบเครือข่ายแบบสายให้กับ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทุกศูนย์ คณะ หน่วยงาน สาขาวิชา    และสถานที่ที่เป็นสวัสดิการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภายใต้ชื่อ CMRU-NET
2. บริการระบบเครือข่ายแบบไร้สายให้กับ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทุกศูนย์ คณะ หน่วยงาน สาขาวิชา    และสถานที่ที่เป็นสวัสดิการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อ CMRU-NET Wifi
3. บริการระบบอีเมลล์ภายใต้ชื่อ CMRU Mail  ให้กับ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
4. บริการระบบพื้นที่จัดทำเว็บไซต์องค์กร ให้กับ คณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่อ CMRU Hosting
5. บริการระบบพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ ให้กับ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่อ CMRU Hosting
6. บริการระบบการเชื่อมต่อระยะไกลสำหรับมาใช้งานทรัพยากรในด้านสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยได้ภายใต้ชื่อ CMRU VPN
7. บริการให้ความรู้ทางด้านระบบเครือข่ายให้กับหน่วยงาน องค์กร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   ภายใต้ชื่อ CMRU Network Training
8. บริการให้คำปรึกษาทางด้านระบบเครือข่ายให้กับหน่วยงาน องค์กร   ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่อ CMRU Network Consult

บุคลากรหน่วยบริหารและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.นายมารุต เปี่ยมเกตุ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2.นายวิวัฒน์ชัย ขำประไพ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3.นายอานนท์ มะโนเมือง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4.นายวิทูร อุ่นแสน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ติดต่อสอบถามและขอใช้บริการ : หน่วยบริหารและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 0-5388-5933 เบอร์ภายใน 5933
เว็บไซต์ : http://www.network.cmru.ac.th/