กิจกรรม ข่าวสาร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
MENU

เกี่ยวกับสำนักดิจิทัล

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เป็นหน่วยงำนสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย มีวิสัยทัศน์ขององค์กรคือ
“เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อสนับสนุนคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน”

โดยมีพันธกิจที่สำคัญของหน่วยงำน คือ พัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ได้
ตามมาตรฐานระดับสากล พัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่องค์กรดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ ส่งเสริมศักยภาพ
ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับความสามารถในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพอย่าง
เต็มศักยภาพแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และชุมชนท้องถิ่น พัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็ง
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเสริมสนับสนุนองค์กรให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม