กิจกรรม ข่าวสาร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
MENU

-- บุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

1. งานสำนักงาน
     - คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง
     - คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ