กิจกรรม ข่าวสาร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
MENU

-- หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

1. งานบริหารและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
    - คู่มือขอรับบริการเครือข่ายไร้สาย (CMRU-WIFI)