กิจกรรม ข่าวสาร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
MENU

-- อาจารย์ หรือ บุคลากร ของมหาวิทยาลัย

1. งานบริหารและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
     - คู่มือขอรับบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN) 
     - คู่มือขอรับบริการเครือข่ายไร้สาย (CMRU-WIFI)
     - คู่มือขอรับบริการเครือข่ายเสมือนส่วนตัว (VPN)
     - คู่มือขอรับบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (CMRU-MAIL)
     - คู่มือขอรับบริการพื้นที่เว็บไซต์ (Web Hosting)

2. งานนวัตกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้
     - คู่มือขอรับบริการผลิตสื่อ CMRU MOOCs 

3. งานดูแลและบํารุงระบบคอมพิวเตอร์
     - คู่มือขอรับบริการติดตั้งระบบปฏิบัติการ

4. งานจัดอบรมและบริการวิชาการ
     - คู่มือให้บริการฝึกอบรม

5. งานบริการ
    - คู่มือการให้บริการห้องประชุม ห้องมินิสตูดิโอ และห้องมินิเธียเตอร์