กิจกรรม ข่าวสาร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
MENU

-- นักศึกษา

1. งานบริหารและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
     - คู่มือขอรับบริการเครือข่ายเสมือนส่วนตัว (VPN) 
     - คู่มือขอรับบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (CMRU-MAIL) 
     - คู่มือขอรับบริการพื้นที่เว็บไซต์ (Web Hosting) 

2. งานดูแลและบํารุงระบบคอมพิวเตอร์
     - คู่มือขอรับบริการติดตั้งระบบปฏิบัติการ

3. งานจัดอบรมและบริการวิชาการ
     - คู่มือให้บริการฝึกอบรม