โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


แบบสอบถามผู้รับบริการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


>> แบบสำรวจความต้องการผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563

1. งานจัดอบรมและบริการวิชาการ

2. งาน e-Learning

 

>> แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563

1. งานจัดอบรมและบริการวิชาการ