โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


หมวดงานจัดการความรู้ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

เอกสารประกอบการอบรม_การวิเคราะห์และสังเคราะห์
เอกสารประกอบการอบรม-R2R-พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
ประกาศ-หลักเกณฑ์การให้ทุนกองทุนวิจัยปี-61
รายงานผลการเข้าร่วมอบรมเขียนโครงร่างงานวิจัย
รายงานผลการเข้าร่วมโครงการอบรมการขึ้นสู่ระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนงานวิจัย2562_powerpoint
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนงานวิจัย2562_เอกสารประกอบคำบรรยาย
รายงานผลการประชุมแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายทุนวิจัย 2562
เอกสารประกอบการบรรยาย_วิทยากร
รายงานการเข้าร่วมโครงการอบรมทำแผนการให้บริการ