โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


หัวข้ออบรม :หลักสูตร การออกแบบสื่อ Infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนบนสื่อออนไลน์

วิทยากร : นายณัฐพงษ์ วงค์จันทร์ตา

วันที่อบรมหลักสูตร : 21 ธันวาคม 2562 เวลา : 08.30-16.00 น ระยะเวลา : 6 ชั่วโมง