โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5934

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


หัวข้ออบรม :หลักสูตร การใช้งานระบบ Dspace และ Google Scholar เพื่อสนับสนุนการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการ

วิทยากร : นางสาวพรรณนิภา ดวงใย

วันที่อบรมหลักสูตร : 20 ธันวาคม 2562 เวลา : 12.30-16.00 น. ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง


                 หัวข้อการอบรม รายละเอียดดังนี้

                     - ดีสเปซ (DSpace) คือ
                     - ขั้นตอนการอัปโหลดข้อมูล ในระบบ Dspace CMRU
                     - การดาวน์โหลดโลโก้มหาวิทยาลัย และการใส่ลายน้ำให้กับผลงานวิชาการ
                     - การบันทึกไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบ PDF เพื่ออัปโหลดในระบบ Dspace
                     - การจัดรูปแบบไฟล์งานวิจัยเพื่ออัปโหลดไฟล์ในระบบ Dspace
                     - การใช้งานระบบ Dspace มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                     - การนําตํารา หรือ เอกสารประกอบการสอนเข้าสู่โปรแกรม Dspace
                     - การใช้งาน Google Scholar