สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5934

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


หัวข้ออบรม :Enhancing Your Classroom with Google for Education

วิทยากร : นางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล

วันที่อบรมหลักสูตร : 10 มิถุนายน 2563 เวลา : 08.30-16.00 น. ระยะเวลา : 6 ชั่วโมง


        หัวข้อการอบรม รายละเอียดดังนี้

              - การเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ Google for Education

              - เตรียมเอกสารสำหรับห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Google Drives

              - สร้างเพจผู้สอนออนไลน์ ประยุกต์เป็นแหล่งรวมเนื้อหาออนไลน์ ด้วย Google Sites

              - สร้างห้องเรียนออนไลน์ เพื่อมอบหมายงาน ติดตาม และให้คะแนนผู้เรียนด้วย Google Classroom

               การดาวน์โหลดคะแนนงานผู้เรียนจาก Google Drives เพื่อใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ ตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมอบรม

 

              วิทยากร โดย นางสาวรุ่งทิวา  กิตติยังกุล  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์