โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


หัวข้ออบรม :หลักสูตร สร้างสื่อการเรียน Content Online อย่างมืออาชีพ เพื่อการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด

วิทยากร : นางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล

วันที่อบรมหลักสูตร : 25 มีนาคม 2563 เวลา : 08.30-16.00 น ระยะเวลา : 6 ชั่วโมง