สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5934

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


หัวข้ออบรม :หลักสูตร สร้างกิจกรรมการเรียนแบบมีส่วนร่วม Active Learning by Kahoot

วิทยากร : นางพรพิมล แก้วฟุ้งรังษ๊

วันที่อบรมหลักสูตร : 18 มีนาคม 2563 เวลา : 12.30-16.00 น ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง