สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5934

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


หัวข้ออบรม :หลักสูตร เทคนิคการถ่ายภาพด้วย Smartphone และการบริหารคลังภาพออนไลน์

วิทยากร : ว่าที่ร้อยตรีสุริยันต์ หมอยา

วันที่อบรมหลักสูตร : 22 ธันวาคม 2562 เวลา : 08.30-16.00 น ระยะเวลา : 6 ชั่วโมง