โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


เอกสารประกอบการอบรม Dspace และ Google Scholar (วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน)


- Google-Scholar-คืออะไร

- เอกสารประกอบการอบรม Google Form

- การนำงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ขึ้น-Dspace

- chap5.docx

- abstract.doc

- kittikam.doc

- chap1.docx

- chap3.docx

- chap4.docx

- chap2.docx

- reference.doc

- sarabun.doc

- cover.docหลักสูตร การใช้งานระบบ Dspace และ Google Scholar เพื่อสนับสนุนการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการ


ดาวน์โหลดตัวอย่างงานวิจัยหลักสูตร Microsoft Excel


สารบัญ (ปี 2560)

เอกสารประกอบการอบรม Excel Training (ปี 2560)

- ไฟล์ประกอบการอบรม

- แบบทดสอบก่อนเรียน Excel

- แบบทดสอบหลังเรียน Excel


หลักสูตร Microsoft Word


เอกสารประกอบการอบรม Microsoft-Word

- ไฟล์ประกอบการอบรม

- แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)

- แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)


หลักสูตร Microsoft PowerPoint


คู่มือการอบรม-Powerpoint-2016