โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


คู่มืออบรม Excel


สารบัญ

เอกสารประกอบการอบรม Excel Training


คู่มืออบรม Word


เอกสารประกอบการอบรม Microsoft-Word


คู่มืออบรม PowerPoint


คู่มือการอบรม-Powerpoint-2016


ใบงาน-ทำแผ่นพับลดโลกร้อน


ใบงาน-ทำแผ่นพับลดโลกร้อน