เอกสารดาวน์โหลด สำนักดิจิทัล


คู่มือ จรรยาบรรณสำหรับบุคลากร สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
คู่มือ จรรยาบรรณสำหรับบุคลากร สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
คู่มือ แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน
คู่มือการใช้งานระบบ DSpace
คู่มือและขั้นตอนกำรสมัคร Google Scholar
การขอใช้ห้องต่างๆ
การขอใช้งานบริการด้าน IT
ใบรับงาน ศูนย์ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
แบบฟอร์มการลา
ใบลาติดตามคู่สมรส
ใบลาอุปสมบท
ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
ใบลาพักผ่อน
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
แบบฟอร์มการเดินทางไปราชการ
ผังแสดงขั้นตอนการเดินทางไปราชการ
รับรองแทนใบเสร็จชดเชยค่าพาหนะ
ใบรับรองค่าเช่าที่พักแบบเหมาจ่าย
ใบรับรองแทนใบเสร็จ
การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการนอกเขตจังหวัดเชียงใหม่
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเงิน
การฝึกอบรม-จัดงาน-ประชุมระหว่างประเทศ-ปรับปรุงครั้งที่-1
การฝึกอบรม-จัดงาน-ประชุมระหว่างประเทศ
ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม-การจัดงาน-และการประชุมระหว่างประเทศ-ฉ-3
สัญญาการยืมเงิน
ขอหนังสือรับรองการทำงาน/รับรองเงินเดือน
แบบฟอร์มเกี่ยวกับวัสดุ-ครุภัณฑ์
ยืมพัสดุครุภัณฑ์
เบิกวัสดุ (วัสดุสิ้นเปลือง)
เบิกพัสดุ (วัสดุคงทนถาวร)
ขออนุมัติเบิกใช้พัสดุครุภัณฑ์ส่วนบุคคล (สำหรับบุคลากรในสำนัก)
ขอซ่อมครุภัณฑ์
ขอซื้อวัสดุ
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ทะเบียนคุมวัสดุ
ประวัติการซ่อมพัสดุครุภัณฑ์


แบบฟอร์มอื่นๆ
ขออนุญาตสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
ขอปฏิบัติงานภาค กศ.ปช. แทนกัน
เอกสารงานวิจัย
แบบฟอร์มแบบเสนอโครงการวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการตรวจสอบโครงร่างงานวิจัย
แบบฟอร์มแบบสมัครขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย
อบรม_การวิเคราะห์และสังเคราะห์
อบรม-R2R-พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนงานวิจัย 2562
ประกาศ-หลักเกณฑ์การให้ทุนกองทุนวิจัยปี-61