Office of Digital Education Chiang Mai Rajabhat University

Tel 0-5388-5924, Fax. 0-5388-5924

Line Director

UMNAJ KOWAN

Director Office of Digital Education


แผนยุทธศาสตร์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 2559-2563

คำนำ-สารบัญ
บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
บทที่ 2 แนวทางการบริหารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
บทที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
บทที่ 4 แนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการเรียน การสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการให้บริการวิชาการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหาร (ESS) เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (Sustainable MIS)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและสร้างเครือข่ายความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่คุ้มค่า (Digital Infrastructure & Connection)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรให้มีความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech-savvy)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี (Digital Go Green and Healthy)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้มีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
แผนยุทธศาสตร์สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565-2570) ฉบับปรับปรุง 2566
แผนยุทธศาสตร์สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565-2570) ฉบับปรับปรุง 2566

เอกสารดาวน์โหลด สำนักดิจิทัล

คู่มือ จรรยาบรรณสำหรับบุคลากร สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

คู่มือ จรรยาบรรณสำหรับบุคลากร สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

คู่มือ แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใบรับงาน ศูนย์ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน
การขอใช้งานบริการด้าน IT
การขอใช้ห้องต่างๆ
คู่มือและขั้นตอนกำรสมัคร Google Scholar
คู่มือการใช้งานระบบ DSpace

ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
ใบลาพักผ่อน
ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
ใบลาอุปสมบท
ใบลาติดตามคู่สมรส
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการนอกเขตจังหวัดเชียงใหม่
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ใบรับรองแทนใบเสร็จ
ใบรับรองค่าเช่าที่พักแบบเหมาจ่าย
รับรองแทนใบเสร็จชดเชยค่าพาหนะ
ผังแสดงขั้นตอนการเดินทางไปราชการ
ขอหนังสือรับรองการทำงาน/รับรองเงินเดือน
สัญญาการยืมเงิน
ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม-การจัดงาน-และการประชุมระหว่างประเทศ-ฉ-3
การฝึกอบรม-จัดงาน-ประชุมระหว่างประเทศ
การฝึกอบรม-จัดงาน-ประชุมระหว่างประเทศ-ปรับปรุงครั้งที่-1
เบิกวัสดุ (วัสดุสิ้นเปลือง)
เบิกพัสดุ (วัสดุคงทนถาวร)
ประวัติการซ่อมพัสดุครุภัณฑ์
ยืมพัสดุครุภัณฑ์
ทะเบียนคุมวัสดุ
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ขออนุมัติเบิกใช้พัสดุครุภัณฑ์ส่วนบุคคล (สำหรับบุคลากรในสำนัก)
ขอซื้อวัสดุ
ขอซ่อมครุภัณฑ์
ขอปฏิบัติงานภาค กศ.ปช. แทนกัน
แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ขออนุญาตสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ
อบรม_การวิเคราะห์และสังเคราะห์
ประกาศ-หลักเกณฑ์การให้ทุนกองทุนวิจัยปี-61
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนงานวิจัย 2562
อบรม-R2R-พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
แบบฟอร์มแบบสมัครขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการตรวจสอบโครงร่างงานวิจัย
แบบฟอร์มแบบเสนอโครงการวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่