ผู้สอน : อาจารย์ ภุสัสชิ กันทะบุผา และคณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
ค่าอบรบ : 35000.00 บาท


ผู้สอน : อาจารย์ วรพล วัฒนเหลืองอรุณ
ค่าอบรบ : 3000.00 บาท


ผู้สอน : อาจารย์ วรพล วัฒนเหลืองอรุณ
ค่าอบรบ : 30000.00 บาท


ผู้สอน : ดร.กนิษฐา พวงศรี
ค่าอบรบ : 1500.00 บาท


ผู้สอน : อาจารย์ วรพล วัฒนเหลืองอรุณ
ค่าอบรบ : 3000.00 บาท


ผู้สอน : ยังไม่ระบุ
ค่าอบรบ : 0.00 บาท


ผู้สอน : ดร.ไกรลาส จิตร์กุล
ค่าอบรบ : 3750.00 บาท


ผู้สอน : อาจารย์ อังคณา ลังกาวงศ์
ค่าอบรบ : 3500.00 บาท


ผู้สอน : รศ.ดร.สามารถ ใจเตี้ย
ค่าอบรบ : 5000.00 บาท


ผู้สอน : อาจารย์ นฤมล คำปัญญา
ค่าอบรบ : 3500.00 บาท


ผู้สอน : Yaowarat Rutheerayuth
ค่าอบรบ : 2500.00 บาท


ผู้สอน : Yaowarat Rutheerayuth
ค่าอบรบ : 2500.00 บาท


ผู้สอน : อาจารย์ เอกพงศ์ สุริยงค์
ค่าอบรบ : 1500.00 บาท


ผู้สอน : อาจารย์ สัญฌา พันธุ์แพง
ค่าอบรบ : 2900.00 บาท


ผู้สอน : อาจารย์ สัญฌา พันธุ์แพง
ค่าอบรบ : 1500.00 บาท


ผู้สอน : อาจารย์ มยุรี ชมภูงาม
ค่าอบรบ : 2500.00 บาท


ผู้สอน : อาจารย์ สัญฌา พันธุ์แพง
ค่าอบรบ : 2900.00 บาท


ผู้สอน : อาจารย์ สัญฌา พันธุ์แพง
ค่าอบรบ : 1500.00 บาท


ผู้สอน : อาจารย์ สัญฌา พันธุ์แพง
ค่าอบรบ : 1500.00 บาท


ผู้สอน : อาจารย์ สมศักดิ์ พรมจักร
ค่าอบรบ : 3500.00 บาท


ผู้สอน : อาจารย์ เจนจิรา อาษากิจ
ค่าอบรบ : 3000.00 บาท


ผู้สอน : อาจารย์ สัญฌา พันธุ์แพง
ค่าอบรบ : 2900.00 บาท


ผู้สอน : อาจารย์ สัญฌา พันธุ์แพง
ค่าอบรบ : 1500.00 บาท


ผู้สอน : อาจารย์ สัญฌา พันธุ์แพง
ค่าอบรบ : 1500.00 บาท


ผู้สอน : อาจารย์ วรพล วัฒนเหลืองอรุณ
ค่าอบรบ : 2000.00 บาท


ผู้สอน : อาจารย์ วรพล วัฒนเหลืองอรุณ
ค่าอบรบ : 2000.00 บาท


ผู้สอน : อาจารย์ สิริพร คืนมาเมือง
ค่าอบรบ : 1950.00 บาท


ผู้สอน : อาจารย์ ธัญลักษณ์ คำพรหม
ค่าอบรบ : 3000.00 บาท


ผู้สอน : อาจารย์ ตุลยนุสรญ์ สุภาษา
ค่าอบรบ : 1800.00 บาท


ผู้สอน : อาจารย์ กนกวรรณ พีรพงศ์เดชา
ค่าอบรบ : 1500.00 บาท


ผู้สอน : อาจารย์ ภุสัสชิ กันทะบุผา และคณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
ค่าอบรบ : 9000.00 บาท


ผู้สอน : ผศ. จินตนา อินภักดี
ค่าอบรบ : 2000.00 บาท


ผู้สอน : อาจารย์ ภูริวัจฐ์ ชีคำ
ค่าอบรบ : 3000.00 บาท


ผู้สอน : รศ.ดร.สามารถ ใจเตี้ย
ค่าอบรบ : 5000.00 บาท


ผู้สอน : อาจารย์ วรพล วัฒนเหลืองอรุณ
ค่าอบรบ : 2000.00 บาท


ผู้สอน : อาจารย์ ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี
ค่าอบรบ : 2350.00 บาท


ผู้สอน : ยังไม่ระบุ
ค่าอบรบ : 3000.00 บาท


ผู้สอน : รศ.ดร.วีระพงษ์ แสงชูโต
ค่าอบรบ : 3500.00 บาท


ผู้สอน : ผศ.ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบล
ค่าอบรบ : 3500.00 บาท


ผู้สอน : ยังไม่ระบุ
ค่าอบรบ : 2500.00 บาท


ผู้สอน : ครูโอ เฟิร์สคลิก
ค่าอบรบ : 4000.00 บาท

เลือกฐานข้อมูลไม่ได้