ชั้น 1

 • Circle Image
  บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นและพิมพ์งาน (Self access)
  ประกอบด้วย ห้อง INC11 จำนวน 96 เครื่อง
  และ ห้อง INC12 จำนวน 134 เครื่อง

ชั้น 2

 • Circle Image
  - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 Notebook จำนวน 40 เครื่อง
  - ห้อง VDO Conference
  - บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
  - ห้องถ่ายทำสื่อมัลติมีเดีย

ชั้น 3

 • Circle Image
  - สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - ห้องบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  - ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง จำนวน 60 ที่นั่ง

ชั้น 4

 • Circle Image
  - ห้องมินิสตูดิโอ / ห้องตัดต่อ
  - ห้องมินิเธียเตอร์ / ห้องชมภาพยนต์ จำนวน 80 ที่นั่ง