สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5934

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


เกี่ยวกับเรา


ชั้น 1
- บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นและพิมพ์งาน (Self access)
  ประกอบด้วย ห้อง INC11 จำนวน 96 เครื่อง
  และ ห้อง INC12 จำนวน 134 เครื่อง
ชั้น 2
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 Notebook จำนวน 40 เครื่อง
- ห้อง VDO Conference
- บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
- ห้องถ่ายทำสื่อมัลติมีเดีย
ชั้น 3
- สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ห้องบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง จำนวน 60 ที่นั่ง
ชั้น 4
- ห้องมินิสตูดิโอ / ห้องตัดต่อ
- ห้องมินิเธียเตอร์ / ห้องชมภาพยนต์ จำนวน 80 ที่นั่ง