โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รายชื่อผู้ลงทะเบียน : การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้าน Network & Security สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

จัดอบรมในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาลำดับ ชื่อ - นามสกุล กลุ่มผู้เข้าอบรม สังกัดหน่วยงาน สถานะ ยืนยันเข้าร่วม
1 นาย ประชา ทองนา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานตรวจสอบภายใน ยืนยัน
2 นาย วีรพิชญ์ หิมารัตน์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ยืนยัน
3 นาย จีรณัทย์ พานิชกิจ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ สละสิทธิ
4 นางสาว ณฐรักษ์ พรมราช บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ยืนยัน
5 นาย ปิยะพงษ์ หินเกย บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ยืนยัน
6 นาย กุลชาติ ปัญญาดี บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ยืนยัน
7 นาย ภาสกร แห่งศักดิ์ศรี บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยืนยัน
8 นางสาว อัญชลา ทามัน บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล ยืนยัน
9 นางสาว ปอลิน นัยนา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กองนโยบายและแผน ยืนยัน
10 ว่าที่ ร.ต. ธฤษ เรือนคำ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
11 นาย ธีระพงษ์ ใจคำมา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ยืนยัน
12 นาย ชลิต โปธา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ยืนยัน
13 นาย คชาพล ทองเลิศ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยนานาชาติ ยืนยัน
14 นาย ภัทรพงษ์ เรือนคำมา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยนานาชาติ ยืนยัน
15 นาย สุวัฒน์ ดวงทอง บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์ภาษา ยืนยัน
16 นาย ณัฐพร ปิงมูลทา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
17 นาย กรีฑา ปิลันธนดิลก บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
18 นาย วินัย กันขัติ์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล ยืนยัน
19 ผศ.ดร. สนิท สิทธิ บุคลากรภาครัฐ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยืนยัน
20 นาย มงคล กันทะป้อ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
21 นาย จรูญ บุตรแก้ว บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ยืนยัน
22 นาย สิทธิพงษ์ นันตา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ยืนยัน
23 นาย เฉลิมวุฒิ อุชัยวงษ์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ยืนยัน
24 อาจารย์ พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
25 ดร. ภัทราพร พรหมคำตัน อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
26 อาจารย์ อมาคินป์ ชินโชติกร อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สละสิทธิ
27 นาย ขวัญชัย ไชยวุฒิ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ยืนยัน
28 นางสาว เกศริน จันทร์อ้าย บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ยืนยัน
29 นาง ธญา ตันติวราภา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักหอสมุด สละสิทธิ
30 นาย วิทูร อุ่นแสน บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ยืนยัน
31 นาย พงศ์นุวัตน์ เมืองสุวรรณ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยรชุมชนแห่งเอเชีย ยืนยัน
32 นาย พงษ์พร พันธ์เพ็ง บุคคลทั่วไป ยืนยัน
33 อาจารย์ ปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์ บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ยืนยัน
34 ว่าที่ ร.ต. อานนท์ มะโนเมือง บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ยืนยัน
35 นาย วิวัฒน์ชัย ขำประไพ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ยืนยัน
36 นาย อนันต์ หมูฝั้น บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานอธิการบดี/กองอาคารคารสถานที่/หน่วยงานโสตทัศนูปกรณ์ ยืนยัน
37 นาย ปิยะพงษ์ จอมคำ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานอธิการบดี/กองอาคารคารสถานที่/หน่วยงานโสตทัศนูปกรณ์ ยืนยัน
38 นาย ณรวัฒน์ ทวีเจริญพร บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานอธิการบดี/กองอาคารคารสถานที่/หน่วยงานโสตทัศนูปกรณ์ ยืนยัน
39 นาย มงคล อุตะมะแก้ว บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักหอสมุด ยืนยัน
40 นาย รชานนท์ เชาว์เลขา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กองบริหารงานบุคคล ยืนยัน
41 นาย วิทยา มาบุญธรรม บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงทะเบียนอบรม
42 ว่าที่ ร.ต. โกศล แสงงาม บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ยืนยัน
43 นาย พิสิฐ ศรีใจภา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ยืนยัน
44 ผศ.ดร. ชนินทร์ มหัทธนชัย อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงทะเบียนอบรม
45 อาจารย์ กานต์ คงบรรทัด บุคคลทั่วไป ยืนยัน
46 อาจารย์ สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
47 นาย เหน่ง นายชัย บุคคลทั่วไป ยืนยัน
48 รศ. สนิท สัตโยภาส อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงทะเบียนอบรม
49 นาย สามารถ มณีมงคล บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ยืนยัน
50 นาย อนุพล ศรีลา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ยืนยัน