โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รายชื่อผู้ลงทะเบียน : การออกแบบสื่อกราฟิกและมัลติมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร รุ่นที่ 1

จัดอบรมในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาลำดับ ชื่อ - นามสกุล กลุ่มผู้เข้าอบรม สังกัดหน่วยงาน สถานะ ยืนยันเข้าร่วม
1 นางสาว วราภรณ์ โยธาราษฎร์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ยืนยัน
2 นางสาว จุฬารัตน์ แสงอรุณ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพศึกษา ยืนยัน
3 นางสาว ปราณิศา จันทร์มา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ยืนยัน
4 ว่าที่ ร.ต. โกศล แสงงาม บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ยืนยัน
5 นาย พีราวัฒน์ เมืองชื่น บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานมาตรฐานและประกันฯ ยืนยัน
6 นาย จีรณัทย์ พานิชกิจ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป ยืนยัน
7 นาง กัญชลี หมูฝั้น บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป ยืนยัน
8 นาย วชิรจักร นือขุนทด บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กองบริหารงานบุคคล ยืนยัน
9 นาย รชานนท์ เชาว์เลขา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กองบริหารงานบุคคล ยืนยัน
10 ดร. รุ่งนภา ทากัน อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
11 นางสาว ดาราลักษณ์ เยาวภาคย์โสภณ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
12 นางสาว อรกมล สุวรรณประเทศ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย ยืนยัน
13 อาจารย์ สุกัญญา สุทธาวาสน์ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ลงทะเบียนอบรม
14 ดร. วัชรี หาญเมืองใจ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
15 ดร. ปมณฑ์ ภูมาศ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
16 นางสาว วัชราวรรณ กันทา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานอธิการบดี ลงทะเบียนอบรม
17 นางสาว รักษิณา วงค์ชัยขันธ์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล ยืนยัน
18 นางสาว พิชฌาย์ธรณ์ ธรรมชัย บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล ยืนยัน
19 นาย วินัย กันขัติ์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล ยืนยัน
20 นาย ณัฐวัฒน์ โรจนวุฒิธรรม บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย ยืนยัน
21 นางสาว เบญจมาศ สีตะพันธุ์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ยืนยัน
22 นางสาว นิชชิมา บัวประเสริฐยิ่ง บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยืนยัน
23 นาย กิตสชนม์ ศรีตุลา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยืนยัน
24 อาจารย์ ณพัชญาฐ์ สุขพัชราภรณ์ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงทะเบียนอบรม
25 นาย ศรันย์ สฤษฎิพันธาวาทย์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ยืนยัน
26 นาย วีรภัทร์ หาญสุข บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ยืนยัน
27 นาย สิทธิพงษ์ นันตา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ยืนยัน
28 นาย ขวัญชัย ไชยวุฒิ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ยืนยัน
29 นางสาว จิตรดา หมั่นขีด บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักหอสมุด ยืนยัน
30 นาย ภัทรพงษ์ เรือนคำมา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยนานาชาติ ยืนยัน
31 นาย สมเด็จ ภิมายกุล บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครุศาสตร์ ยืนยัน
32 อาจารย์ ปิยวดี นิลสนธิ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยืนยัน
33 นาย สามารถ มณีมงคล บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ยืนยัน
34 นาย ทักษิณ มูลพิงค์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป ยืนยัน
35 นางสาว วีรนุช ดรุณสนธยา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย ยืนยัน
36 นางสาว เกศริน จันทร์อ้าย บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ยืนยัน
37 นางสาว สุกัญญา แก้ววรรณ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ลงทะเบียนอบรม
38 นางสาว กมลรัตน์ เชื้อเสือน้อย บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย ยืนยัน
39 นางสาว วิรัญญา ปัญโญกิจ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ยืนยัน
40 นาย ธีระพงษ์ ใจคำมา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ยืนยัน
41 นาย อนุพล ศรีลา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ยืนยัน
42 นางสาว วนิตดา ชื่นฤทัย บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กองคลัง ยืนยัน
43 นางสาว พรรณนิภา ดวงใย บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ยืนยัน