โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รายชื่อผู้ลงทะเบียน : การออกแบบสื่อกราฟิกและมัลติมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร รุ่นที่ 2

จัดอบรมในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาลำดับ ชื่อ - นามสกุล กลุ่มผู้เข้าอบรม สังกัดหน่วยงาน สถานะ ยืนยันเข้าร่วม
1 นางสาว ทัณฑิกา ตาคำนวน บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ยืนยัน
2 นางสาว สุชาภัสร์ กันติยะ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ลงทะเบียนอบรม
3 อาจารย์ ปิยะชาติ เวียงนาค อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
4 อาจารย์ กุลจิรา กิ่งไพร อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
5 นางสาว กรกมล พรหมายน บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
6 อาจารย์ ภูริวัจฐ์ ชีคำ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
7 อาจารย์ จิราพร ชุมชิต อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
8 นางสาว พัชริดา เขียวขุนเนิน บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ยืนยัน
9 นางสาว มัตติกา ฝั้นมงคล บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
10 นาย โฆษิต ไชยประสิทธิ์ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ ยืนยัน
11 นาง รัชฎาพร พันธุ์ทวี บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยืนยัน
12 อาจารย์ วีรวรรณ จันทร์ทอง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
13 อาจารย์ ปลินดา ระมิงค์วงศ์ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงทะเบียนอบรม
14 ผศ. จินตนา อินภักดี อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงทะเบียนอบรม
15 นาย ขวัญชัย ไชยวุฒิ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ยืนยัน
16 นางสาว ทัศน์กร อินทจักร์ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ยืนยัน
17 อาจารย์ กิรณา ยี่สุ่นแซม อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ยืนยัน
18 ผศ. พุทธมน สุวรรณอาสน์ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ยืนยัน
19 นาย สุทัศน์ เขียวนิล บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักหอสมุด ยืนยัน
20 ดร. มนตรี อินตา อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ึีครุศาสตร์ ยืนยัน
21 อาจารย์ วลัยพร สุพรรณ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ยืนยัน
22 ดร. นันทิยา ตันตราสืบ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยืนยัน
23 นางสาว เกศรินทร์ สิทธิวัฒน์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะครุศาสตร์ ยืนยัน
24 อาจารย์ จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครุศาสตร์ ลงทะเบียนอบรม
25 นางสาว พรรณนิภา ดวงใย บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ยืนยัน
26 นางสาว ลวัณรัตน์ บูทะ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ยืนยัน
27 นางสาว ดมิศรา ทิพย์ดวงตา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ยืนยัน
28 นางสาว กาญจนา ใจพรม บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กองคลัง ยืนยัน
29 นางสาว วาธิณี ไชยกัณทา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กองคลัง ยืนยัน
30 ผศ.ดร. ธรรมกิตติ์ ธรรมโม อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ยืนยัน
31 นางสาว วิรัญญา ปัญโญกิจ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ยืนยัน
32 นางสาว วัชราวรรณ กันทา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานอธิการบดี ลงทะเบียนอบรม
33 นาย สามารถ มณีมงคล บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลงทะเบียนอบรม
34 นางสาว สุกัญญา แก้ววรรณ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ลงทะเบียนอบรม