สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้าน Networkสมัครอบรมออนไลน์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2561

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รายละเอียดผู้เข้าอบรม
ชื่อ-นามสกุล :


(เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน และทางทีมงานจะเก็บไว้เป็นความลับ)

กรุณาเลือกกลุ่มผู้เข้าอบรม :


การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้าน Network & Security สำหรับผู้ปฏิบัติงานหลักสูตรสำหรับ : บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง

วันที่อบรมหลักสูตร : 26 มิถุนายน 2561

เวลา : 08.30-16.00 น.

ระยะเวลา : 6 ชั่วโมง

รายละเอียดหัวข้ออบรม

การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้าน Network & Security สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
 

           ระบบบริการจัดการเครือข่าย (Network Management System) เป็นการดูแล และจัดการทรัพยากรในเครือข่ายหนึ่ง ๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงการดูแลปริมาณของข้อมูลที่มีอยู่ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่ให้มากจนเกินไปเพื่อนำมาตัดสินใจต่อการจัดการเครือข่าย มาตรการความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน ยกตัวอย่าง เช่น คอมพิวเตอร์ที่ผู้คนส่วนใหญ่ใช้งาน มักจะมีโปรแกรมป้องกันไวรัสเพื่อป้องกันไวรัสเข้าสู่ระบบ และแพร่ระบาดบนเครือข่าย นอกจากนี้ อาจจำเป็นต้องป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อมิให้ผู้อื่นเข้ามาเปิดใช้งาน สิ่งเหล่านี้จัดเป็นการป้องกันความปลอดภัย ซึ่งก็มีหลายวีธีให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม
 

เนื้อหาประกอบด้วย

          1. การบริหารและจัดการระบบเครือข่ายแบบ Cloud

          2. Network Forensics

          3. Network Security

          4. ภัยคุกคามของไวรัสคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน

          5. การใช้งาน Software Anti Virus และโปรแกรมในการตรวจสอบ Virus ในปัจจุบัน

 

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ  บุญเชียง

          อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

กรุณาส่งแบบตอบรับมาที่

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 หรือ
อีเมล์ training@cmru.ac.th
หรือสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.digital.cmru.ac.th/training


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณพรรณนิภา ดวงใย โทรศัพท์ 0-5388-5924, 086-9109985