โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


ก้าวสู่เทคนิคการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในยุค 4.0 สำหรับอาจารย์และบุคลากรสมัครอบรมออนไลน์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2561

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รายละเอียดผู้เข้าอบรม
ชื่อ-นามสกุล :


(เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน และทางทีมงานจะเก็บไว้เป็นความลับ)

กรุณาเลือกกลุ่มผู้เข้าอบรม :


ก้าวสู่เทคนิคการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในยุค 4.0 สำหรับอาจารย์และบุคลากรหลักสูตรสำหรับ : อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยากร : นายธนชาติ วิวัฒนภูติ

วันที่อบรมหลักสูตร : 2 สิงหาคม 2561

เวลา : 08.30-16.00 น.

ระยะเวลา : 6 ชั่วโมง

รายละเอียดการอบรม
หลักสูตร ก้าวสู่เทคนิคการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในยุค ๔.๐ สำหรับอาจารย์และบุคลากร
วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ


 

เวลา  

หัวข้ออบรม

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียนอบรม

๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.

แนะนำและทำความรู้จัก Microsoft Office 365 สำหรับภาคการศึกษา

เรียนรู้และศึกษาวิธีการนำ Microsoft Office 365 ซึ่งเป็น Platform ในการทำงานและการเรียนการสอน ชั้นนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพการทำงานและทำความรู้จักเบื้องต้นกับระบบ

๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น.

การทำงานร่วมกันและสื่อสารอย่างเป็นทางการที่ประสิทธิภาพด้วย Office 365
เรียนรู้เครื่องมือบน Microsoft Office 365 ได้แก่ Outlook, Yammer, Office Online and OneDrive for Business ในการใช้งานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น.

Break

๑๐.๔๕-๑๑.๓๐ น.

สร้างสื่อการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลในรูปแบบ interactive learning สำหรับการเรียนรู้ยุคใหม่ flipped classroom

เรียนรู้การใช้เครื่องมือ PowerPoint Recording & Microsoft Stream ในการสร้างบทเรียนออนไลน์ได้ด้วยตนเอง

๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น.

ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์โดยการสร้างการนำเสนอในรูปแบบการเล่าเรื่องด้วย Microsoft Sway
เรียนรู้การใช้เครื่องมือ Microsoft Sway ในการสร้างบทนำเสนอแบบเล่าเรื่อง หรือ Story-Telling Presentation

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.

สร้างแบบสอบถามและแบบทดสอบในรูปแบบฟอร์มสมัยใหม่ด้วย Microsoft Forms
เรียนรู้การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อใช้เป็นแบบสอบถาม แบบสำรวจ แบบลงทะเบียนและแบบทดสอบผ่านเครื่องมือ Microsoft Forms

๑๔.๐๐-๑๔.๓๐ น.

เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยด้วย Microsoft Teams
ทำความรู้จัก Microsoft Teams เครื่องมือในการสื่อสารภายในหน่วยงาน องค์กรและมหาวิทยาลัยที่ทันสมัยทำให้การทำงานร่วมกันและการประชุมเข้าสู่โลกดิจิทัลสมบูรณ์แบบ

๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.

Break

๑๔.๔๕-๑๕.๐๐ น.

จัดการห้องเรียนในยุคดิจิทัลด้วย Microsoft Teams
การเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ทำความรู้จัก Office Apps บนอุปกรณ์พกพา ทำงานทุกที่ ทุกเวลาได้สะดวก รวดเร็ว
เรียนรู้บทเรียนทั้งวันที่ผ่านมาผ่านการใช้งาน Mobile App ของ Microsoft บนอุปกรณ์พกพา
สรุป และถาม-ตอบข้อสงสัย

หมายเหตุ   กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

กรุณาส่งแบบตอบรับมาที่

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 หรือ
อีเมล์ training@cmru.ac.th
หรือสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.digital.cmru.ac.th/training


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณพรรณนิภา ดวงใย โทรศัพท์ 0-5388-5924, 086-9109985