โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroomสมัครอบรมออนไลน์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2561

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รายละเอียดผู้เข้าอบรม
ชื่อ-นามสกุล :


(เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน และทางทีมงานจะเก็บไว้เป็นความลับ)

กรุณาเลือกกลุ่มผู้เข้าอบรม :


การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroomหลักสูตรสำหรับ : อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


วิทยากร : นางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล

วันที่อบรมหลักสูตร : 16 พฤษภาคม 2561

เวลา : 08.30-16.00 น.

ระยะเวลา : 6 ชั่วโมง

รายละเอียดหลักสูตร

สร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom สำหรับอาจารย์ (จำนวน 6 ชั่วโมง)
 

                Google Classroom หนึ่งในชุดเครื่องมือ Google Apps for Education ที่ช่วยออกแบบห้องเรียนออนไลน์ ให้ผู้สอนสามารถสร้างงาน ติดตามสถานะงานที่สั่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนงานของผู้เรียนโดยตรงได้แบบเรียลไทม์ใน Classroom รวมถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนออนไลน์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน สนับสนุนการเรียนทุกที่ ทุกเวลา Anywhere, Anytime

เนื้อหาประกอบด้วย

          1. การเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ Google for Education

          2. เตรียมเอกสารสำหรับห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Google Drives

          3. สร้างเพจผู้สอนออนไลน์ ประยุกต์เป็นแหล่งรวมเนื้อหาออนไลน์ ด้วย Google Sites

          4. สร้างห้องเรียนออนไลน์ เพื่อมอบหมายงาน ติดตาม และให้คะแนนผู้เรียน ด้วย Google Classroom

          5. การดาวน์โหลดคะแนนงานผู้เรียนจาก Google Drives เพื่อใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ

          1. บัญชีผู้ใช้ Google for Education

          2. คู่มือการอบรม

          3. ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom สำหรับอาจารย์ (จำนวน 6 ชั่วโมง)

 

วิทยากร : นางสาวรุ่งทิวา  กิตติยังกุล

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กรุณาส่งแบบตอบรับมาที่

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 หรือ
อีเมล์ training@cmru.ac.th
หรือสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.digital.cmru.ac.th/training


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณพรรณนิภา ดวงใย โทรศัพท์ 0-5388-5924, 086-9109985