โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


หลักสูตร จำนวนคน/รุ่น เวลาอบรม วันที่ สมัครอบรม รายชื่อ คุณสมบัติผู้สมัคร / สิ่งที่ต้องเตรียม
ก้าวสู่เทคนิคการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในยุค 4.0 สำหรับอาจารย์และบุคลากร [รายละเอียด]
31-07-2561
50 คน 6 ชั่วโมง 2 สิงหาคม 2561 เต็ม ตรวจสอบรายชื่อ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการโดยใช้โปรแกรม Dspace และ Google Scholar [รายละเอียด]
15-07-2561
50 คน 6 ชั่วโมง 25 กรกฎาคม 2561 เต็ม ตรวจสอบรายชื่อ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการโดยใช้โปรแกรม Dspace และ Google Scholar [รายละเอียด]
15-07-2561
50 คน 6 ชั่วโมง 18 กรกฎาคม 2561 เต็ม ตรวจสอบรายชื่อ
การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom [รายละเอียด] 50 คน 6 ชั่วโมง 22 พฤษภาคม 2561 เต็ม ตรวจสอบรายชื่อ
การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom [รายละเอียด] 50 คน 6 ชั่วโมง 21 พฤษภาคม 2561 เต็ม ตรวจสอบรายชื่อ
การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom [รายละเอียด] 50 คน 6 ชั่วโมง 17 พฤษภาคม 2561 เต็ม ตรวจสอบรายชื่อ
การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom [รายละเอียด] 50 คน 6 ชั่วโมง 16 พฤษภาคม 2561 เต็ม ตรวจสอบรายชื่อ
หลักสูตร จำนวนคน/รุ่น เวลาอบรม วันที่ สมัครอบรม รายชื่อ คุณสมบัติผู้สมัคร / สิ่งที่ต้องเตรียม
การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้าน Network & Security สำหรับผู้ปฏิบัติงาน [รายละเอียด]
20-06-2561
50 คน 6 ชั่วโมง 26 มิถุนายน 2561 เต็ม ตรวจสอบรายชื่อ
หลักสูตร จำนวนคน/รุ่น เวลาอบรม วันที่ สมัครอบรม รายชื่อ คุณสมบัติผู้สมัคร / สิ่งที่ต้องเตรียม
ก้าวสู่เทคนิคการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในยุค 4.0 สำหรับนักศึกษา [รายละเอียด]
31-07-2561
50 คน 6 ชั่วโมง 3 สิงหาคม 2561 เต็ม ตรวจสอบรายชื่อ

การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom

วิทยากร : นางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล

วันที่อบรมหลักสูตร : 16 พฤษภาคม 2561

เวลา : 08.30-16.00 น.

ระยะเวลา : 6 ชั่วโมง

การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom

วิทยากร : นางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล

วันที่อบรมหลักสูตร : 17 พฤษภาคม 2561

เวลา : 08.30-16.00 น.

ระยะเวลา : 6 ชั่วโมง

การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom

วิทยากร : นางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล

วันที่อบรมหลักสูตร : 21 พฤษภาคม 2561

เวลา : 08.30-16.00 น.

ระยะเวลา : 6 ชั่วโมง

การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom

วิทยากร : นางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล

วันที่อบรมหลักสูตร : 22 พฤษภาคม 2561

เวลา : 08.30-16.00 น.

ระยะเวลา : 6 ชั่วโมง

การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้าน Network & Security สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง

วันที่อบรมหลักสูตร : 26 มิถุนายน 2561

เวลา : 08.30-16.00 น.

ระยะเวลา : 6 ชั่วโมง

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการโดยใช้โปรแกรม Dspace และ Google Scholar

วิทยากร : นายมารุต เปี่ยมเกตุ และนางสาวพรรณนิภา ดวงใย

วันที่อบรมหลักสูตร : 18 กรกฎาคม 2561

เวลา : 09.00-16.00

ระยะเวลา : 6 ชั่วโมง

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการโดยใช้โปรแกรม Dspace และ Google Scholar

วิทยากร : นายมารุต เปี่ยมเกตุ และนางสาวพรรณนิภา ดวงใย

วันที่อบรมหลักสูตร : 25 กรกฎาคม 2561

เวลา : 09.00-16.00

ระยะเวลา : 6 ชั่วโมง

ก้าวสู่เทคนิคการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในยุค 4.0 สำหรับอาจารย์และบุคลากร

วิทยากร : นายธนชาติ วิวัฒนภูติ

วันที่อบรมหลักสูตร : 2 สิงหาคม 2561

เวลา : 08.30-16.00 น.

ระยะเวลา : 6 ชั่วโมง

ก้าวสู่เทคนิคการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในยุค 4.0 สำหรับนักศึกษา

วิทยากร : นายธนชาติ ววิฒันภูติ

วันที่อบรมหลักสูตร : 3 สิงหาคม 2561

เวลา : 08.30-16.00 น.

ระยะเวลา : 6 ชั่วโมง


แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดอบรม
การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress
: การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress
การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูป
: การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูป
การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla
: การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla
การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint อย่างมืออาชีพ
: การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint อย่างมืออาชีพ
การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการทำงาน
: การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการทำงาน
การใช้งาน Office365 และการบริหารจัดการเอกสารออนไลน์
: การใช้งาน Office365 และการบริหารจัดการเอกสารออนไลน์
การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Premiere Pro
: การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Premiere Pro
การลงโปรแกรมและการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC Maintenance)
: การลงโปรแกรมและการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC Maintenance)
การออกแบบกราฟิกและสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Illustrator และPhotoshop
: การออกแบบกราฟิกและสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Illustrator และPhotoshop
การสร้างและออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ
: การสร้างและออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการขององค์กรท้องถิ่น
: การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการขององค์กรท้องถิ่น
การใช้งานโปรแกรม SPSS เพื่อการวิจัย
: การใช้งานโปรแกรม SPSS เพื่อการวิจัย
การใช้งานโปรแกรม AMOS เพื่อการวิจัย
: การใช้งานโปรแกรม AMOS เพื่อการวิจัย
Fundamentals Microsoft Excel 2013
: Fundamentals Microsoft Excel 2013
Advanced Microsoft Excel 2013 Function and Database
: Advanced Microsoft Excel 2013 Function and Database
Business Analytic การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ
Business Analytic การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ
PHP using MySQL Database for Web Development
: PHP using MySQL Database for Web Development
Android Programming ขั้นพื้นฐาน
: Android Programming ขั้นพื้นฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเทคนิค Predictive Modeling เพื่อสนับสนุนการวิจัย
: การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเทคนิค Predictive Modeling เพื่อสนับสนุนการวิจัย
การสร้างงาน Animation ด้วยโปรแกรม Adobe Animate CC และAdobe Experience Design CC
: การสร้างงาน Animation ด้วยโปรแกรม Adobe Animate CC และAdobe Experience Design CC
Android Programming ขั้นประยุกต์ใช้งานจริง<
: Android Programming ขั้นประยุกต์ใช้งานจริง
iOS Application Development ขั้นพื้นฐาน
: iOS Application Development ขั้นพื้นฐาน
iOS Application Development ขั้นประยุกต์ใช้งานจริง
: iOS Application Development ขั้นประยุกต์ใช้งานจริง

Introduction to Big Data Analytics (การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ระดับเบื้องต้น)


: Introduction to Big Data Analytics (การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ระดับเบื้องต้น)

แบบสอบถามความต้องการงานบริการด้านจัดฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่