งานบริการ VDO Conference


งานบริการ VDO Conference

        เป็นการบริการการเรียนการสอน การประชุมทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในแต่ละวิทยาเขต อาทิเช่น วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
หรือแม้กระทั่งการเรียนการสอนไปยังต่างประเทศ อาทิเช่น ประเทศอียิปต์ ประเทศญี่ปุ่น

หน่วยออกแบบสื่อกราฟิกและเว็บไซต์

•    งานกราฟิกเพื่อพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
•    งานกราฟิกเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของสำนัก
•    ออกแบบจัดทำสิ่งพิมพ์เพื่อสนับสนุน   งานบริการของสำนัก
•    งานออกแบบจัดทำสื่อมัลติมีเดีย
•    งานบันทึกภาพนิ่ง

•    ควบคุม ดูแลห้องมินิสตูดิโอ
•    จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพ    ดูแลความพร้อมและความเรียบร้อยของห้องมินิสตูดิโอ
•    ควบคุม ดูแล ระบบชุดไฟสตูดิโอ และระบบอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพนิ่ง
•    ควบคุม ดูแลไฟฟ้า แอร์ และแสงสว่างภายในห้อง
•    เช็คความเรียบร้อยภายในห้อง และบำรุงรักษาอุปกรณ์

ติดต่อสอบถามและขอใช้บริการ : หน่วยมินิเธียร์เตอร์ และสื่อออนไลน์ : หน่วยออกแบบสื่อกราฟิกและเว็บไซต์
ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 0-5388-5928, 0-5388-5934 เบอร์ภายใน 5928, 5934