โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


สอบมาตรฐานด้านดิจิทัล


        ด้วยสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุน  ชุดข้อสอบด้านดิจิทัลตามมาตรฐานสากล สำหรับสถาบันการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความสามารถด้านดิจิทัลของอาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จากการดำเนินงานในโครงการดังกล่าวทำให้มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนชุดข้อสอบและชุดฝึกฝน (แบบออนไลน์) ครอบคลุมทักษะที่หลากหลายกว่า ๑๒ ผลิตภัณฑ์ เช่น IC๓ Digital Literacy, Microsoft, Adobe, Autodesk, Apple, Unity, ESB เป็นต้น รวมจำนวน ๑๕๐ ชุด เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสเลือกสอบมาตรฐานด้านดิจิทัลได้ตามความต้องการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และได้รับใบประกาศนียบัตร โดยใช้สถานที่สอบคือ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา     ซึ่งปัจจุบันเป็นศูนย์สอบมาตรฐานด้านดิจิทัล ของมหาวิทยาลัย

        ทางสำนักฯ จึงใคร่ขอท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ และบุคลากรในสังกัดของท่าน  เข้าร่วมสอบมาตรฐานดังกล่าวนี้ โดยสามารถเลือกได้ ๑ ชุดข้อสอบต่อ ๑ ท่าน และขออนุเคราะห์แจ้งข้อมูลอาจารย์หรือบุคลากรที่มีความประสงค์สอบ ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อที่ทางสำนักฯ จะได้ดำเนินการจัดชุดข้อสอบและชุดฝึกฝนให้แก่อาจารย์และบุคลากรในลำดับถัดไป  ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาเอกสารข้อมูลประกาศนียบัตรของแต่ละผลิตภัณฑ์ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์สอบมาตรฐานได้ที่ http://www.digital.cmru.ac.th หัวข้อ สอบมาตรฐานด้านดิจิทัล ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรรณนิภา ดวงใย (หน่วยฝึกอบรมความรู้ด้านดิจิทัล) โทร. ๕๙๒๔