สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5934

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


ประกวดออกแบบสื่อ Infographic หัวข้อดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


​ประกาศผลประกวดออกแบบสื่อ Infographic  เพื่อส่งเสริมการใช้ดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจริยธรรมในการใช้ดิจิทัล"  2 หัวข้อ ได้แก่

1. ดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Digital Go Green and Healthy

2. จริยธรรมในการใช้งานดิจิทัล Digital Ethic

 

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งกำหนดการเข้ารับเงินรางวัลและใบประกาศนียบัตร อีกครั้ง

** ทุกผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด และหวังว่าจะได้รับความสนใจจากท่านในโอกาสต่อไป

ผลงานการประกาศผลการประกวดออกแบบ สื่อ Infographic

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล 053-885-934