โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


หัวข้ออบรม :หลักสูตร : สร้างและบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom สำหรับอาจารย์

วิทยากร : นางพรพิมล แก้วฟุ้งรังษ๊

วันที่อบรมหลักสูตร : 11 มิถุนายน 2562 เวลา : 08.00-12.00 น ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง