โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


หัวข้ออบรม :การออกแบบสื่อกราฟิกและมัลติมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร รุ่นที่ 2

วิทยากร : นายณัฐพงษ์ วงค์จันทร์ตา

วันที่อบรมหลักสูตร : 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 08.30-16.00 น. ระยะเวลา : 6 ชั่วโมง