โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


หัวข้ออบรม :เฝ้าระวังความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ (Network&Security)

วิทยากร : นายวิวัฒน์ชัย ขำประไพ และนายวิทูร อุ่นแสน

วันที่อบรมหลักสูตร : 13 มีนาคม 2562 เวลา : 08.30-16.00 น. ระยะเวลา : 6 ชั่วโมง