โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


หัวข้ออบรม :จุดประกายการออกแบบเว็บไซต์ด้วย WordPress

วิทยากร : นายบัณฑิต นันทะเทศ

วันที่อบรมหลักสูตร : 20-21 มีนาคม 2562 เวลา : 08.30-16.00 น. ระยะเวลา : 12 ชั่วโมง