โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


หัวข้ออบรม :สร้างสื่อการเรียน Content Online เพื่อการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด รุ่นที่ 2

วิทยากร : นางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล

วันที่อบรมหลักสูตร : 30 เมษายน 2562 เวลา : 08.30-16.00 น. ระยะเวลา : 6 ชั่วโมง