โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


หัวข้ออบรม :Practical Data Mining with RapidMiner Studio 8

วิทยากร : ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา

วันที่อบรมหลักสูตร : 15-17 พฤษภาคม 2562 เวลา : 08.30-16.00 น. ระยะเวลา : 18 ชั่วโมง