โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


หัวข้ออบรม :หลักสูตร การพัฒนาอุปกรณ์ Internet of Thing (IOT) เบื้องต้น

วิทยากร : อาจารย์อธิศ ปทุมวรรณ

วันที่อบรมหลักสูตร : 30-31 มีนาคม 2563 เวลา : 09.00-16.00 น ระยะเวลา : 12 ชั่วโมง