สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5934

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


หัวข้ออบรม :หลักสูตร การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams

วิทยากร : นางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล

วันที่อบรมหลักสูตร : 27 มีนาคม 2563 เวลา : 08.30-16.00 น ระยะเวลา : 6 ชั่วโมง


           หัวข้อการอบรม รายละเอียดดังนี้

               - รู้จักกับ Microsoft Teams

               - ตั้งค่าและกำหนด Teams 

               - ทำงานร่วมกันใน team และ channel

               - ทำงานโดยใช้โพสต์ และ ข้อความ

               - อัปโหลด และ ค้นหา

               - เริ่มต้นการแชท การโทร และการประชุม

               - การจัดการห้องเรียนดิจิทัลด้วย Teams